Program

Program kongresu

Čtvrtek 13.10.2022


Příjezd partnerů a vystavovatelů
11 - 15 hodin - Schůze výboru ČS ORLCHHK ČLS JEP
16 - 17 hodin - Schůze koordinátorů novorozeneckého screeningu


Čtvrtek 13.10.2022

Odpoledne:

Příjezd – ubytování

Divadýlko Mrak 16.00 - 17.30 = příprava scény

Mgr. Ing. Šestáková - koordinátor kongresu

Zahájení 17.30 kongresový sál
17.30 – 18.00 Divadýlko Mrak
18.00 – 18.20 Zahájení: Lejska a pozvaní hosté, Lavička (oficiální zahájení)

18.20 - 19.30 Raut

+ reprodukovaná hudba do 24 hod.


Pátek 14.10.2022


Snídaně do 8.30 hod

Dopoledne:

1. Dif.dg OVŘ - Foniatrická klinika (Neubauer)

8.30 - 10.00 Kulatý stůl

 • Neubauer, K.: OVŘ - konstatování reality či validní diagnostická jednotka?
  Od přetrvávající k etiologicky orientované diagnostice
 • Hrbková, M.: Víceoborový přístup v diferenciální diagnostice příčin OVŘ
 • Černý, L.: Vývoj řeči u dítěte se sluchovou vadou
 • Dlouhá, O.: OVŘ a specifická neurovývojová porucha
 • Neubauer, K.:OVŘ a pervazivní, kognitivní i motorické řečové poruchy
 • Mrkvičková,J., Hladilová,T., Chotěborová, M., Mercelová, J., Větrovská-Zemánková,A.: Děti s OVŘ v klinické logopedické praxi - diagnostika a terapeutický přístup

Coffee break 10.00 – 10.30

2. Dif.dg funkčních hlasových poruch (Volmutová)

Instruktážní kurzy

 • Kučera,M.: Funkční pohled na funkční hlasové poruchy 10.30 - 11.00
 • Vydrová, J.: Jak pomůže diagnostika k terapii funkčních poruch hlasu 11.00 - 11.30
 • Volmutová,D.: Psychogénne poruchy hlasu 11.30 – 12.00
 • Krtičková, J., Švec, G.J., Haviger,J., Phadke, K.V., Dršata,J., Školoudík, L., Homoláč, M., Mejzlík, J., Švejdová, a., Chrobok, V.: Validace české verze dotazníku Index hlasového postižení 12.00 - 12.10

Diskuse 12.10 - 12.20
Oběd 12.20 – 13.55

Odpoledne:

3. Dif.dg. senzorineurálních vad sluchu (Havlík)

14.00 - 15.30 kulatý stůl

 • Havlík,R.: diferenciální diagnostika kochleárního versus retrokochleárního postižení.
 • Havlík, R.: Diferenciální diagnostika kochleární/retrokochlerání senzorineurální nedoslýchavosti pomocí testů subjektivní audiometrie.
 • Lejska, M.: Diferenciální diagnostika založená na tympanometrickém vyšetřen
 • Lavička, L.: Diferenciální diagnostika založená na BERA vyšetření
 • Hošnová, D.: Možný přínos vyšetření OAE v rámci diferenciální diagnostiky

Diskuse
Coffee break 15.30 – 16.00

4. Prevence ve foniatrii a audiologii (Lejska, Zelená)

16.00 - 17.00 přednášky

 • Lejska. M., Zelená,M.: Prevence - obecně 10 minut
 • Chrobok,V., Homoláč, M., Krtičková, J., Malý,J., Dršata.J.: Screening sluchu novorozenců a dětí aneb pojďme do dalšího kola. 10 minut
 • Zelená,M., Lejska,M., Šestáková,P.: Výsledky vyšetření 5tiletých dětí na foniatrii Jihlava. 8 minut
 • Bendová, O.: Screening sluchu u seniorů v pobytovém zařízení a následná péče. 10 minut

Diskuse:

5. Plenární schůze Sekce (Lavička)

17.00 – 18.15

 • 17.00 - 17.15 Lejska,M., Fiala,O., Němec,T: Návrh nového způsobu vykazování výdejů sluchadel (výhodný pro výdejce i pro distributory)
 • 17.15 - 18.15 Body plenární schůze (zpráva o činnosti, atd.) Lavička a další

Večer:

Slavnostní večeře (po uhrazení 850Kč) 19.00
Raut + živá hudba + půlnoční program - hudba 21.00 - 01.00


Sobota 15.10.2022


Snídaně do 8.30

Dopoledne:

1. Nestandardní indikace CI (Aksenovová)

8.30 - 9.40 kulatý stůl

 • Aksenovová, Z.: Úvodní slovo
 • Čada, Z., Aksenovová, Z., Skřivan, J., Bauer, L.,, Okluský, M., Herman P.: .: Metachronní CI u dětí s delším časovým odstupem
 • Aksenovová, Z.: CI jako řešení jednostranné hluchoty u dětí
 • Bauer, L.: Nestandardní indikace CI - kazuistiky
 • Kalitová, P.: Druhostranná implantace u dospělých pacientů
 • Okluský, M.: Kochleární implantace u pacientů s hraničním audiometrickým nálezem.
 • Bouček, J.: Intrakochleární léze a CI

Coffee break 9.40 - 10.00

2. Pokračování CI (Aksenovová)

10.00 – 10.50

 • Dršata, J., Chrobok V., Školoudík L., Krejzlová P., Stránská D., Ježková J., Okluský M., Bauer L., Odstrčilík J.: 100 kochleárních implantací na ORL FNHK - nestandardní indikace. - 8 minut
 • Hošnová, D.: ANSD a kochlearni implantace. - 8 minut
 • Veselý, M.: Kochleární implantace – problematické případy z pohledu chirurga - 8 minut
 • Jungwirthová, I.: Sluchadla nebo kochleární implantát? U jakých dětí a kdy je toto rozhodnutí z pohledu rodičů obtížné? - 8 minut
 • Tesařová M., Bouček J., Kalitová P., Fík Z., Kluh J., Okluský M., Bauer L., Vokřál J., Plzák J.: Komplikace u kochleárních implantací - 8 minut

Bouček, J.: Moderovaná diskuze 10.50 - 11.10

Coffee break 11.10 – 11.30

3. Volná témata (Šestáková)

11.30 – 12.35

 • Heřman, J.: Náhlá ztráta sluchu u Coganova syndromu - 8 minut
 • Kruntorád, V., Hošnová, D., Urík,M., Šikolová,S.: Vestibulární vyšetření u dítěte s poruchou sluchu - 8 minut
 • Kulich,R., Feriancová, Z.: Prístrojová verifikácia nastavenia načúvacích prístrojov (prvé skúsenosti) - 8 minut
 • Frič, M., Amarante, A. P., Ritterová, S., Kučera, M.: Efekt neuromuskulární elektrická stimulace a dechových cvičení s koncovkou u pacientů s Parkinsonovou nemocí - 8 minut
 • Jedlička I.: Respirátor a sluchadlo. - 8 minut
 • Krtičková, J., Haviger,J., Dršata, J., Chrobok, V.: Korelace mezi VHI a DSI. - 8 minut
 • Štrbová,M., Urbánková, P.: Poruchy hlasu po onkologické léčbě - 8 minut

Zpráva hodnotící komise
Ukončení kongresu (Lejska + Lavička)

Oběd a odjezd od 12.30Tyto webové stránky neukládají žádné analytické, preferenční ani marketingové cookies.

hlavní sponzor - partner: