Přednášky

Přednášky

Blok 1 - Řeč

Diferenciální diagnostika a vyšetřovací metody opožděného vývoje řeči.

Neubauer, K.: OVŘ - konstatování reality či validní diagnostická jednotka? Od přetrvávající k etiologicky orientované diagnostice»


Hrbková, M.: Víceoborový přístup v diferenciální diagnostice příčin OVŘ »


Černý, L.: Vývoj řeči u dítěte s vadou sluchu»


Dlouhá, O.: Specifická neurovývojová porucha»


Neubauer, K.: OVŘ a pervazivní, kognitivní i motorické poruchy»


Mrkvičková, J. a kol.: Vztah vývojové dysfázie a opožděného vývoje řeči v kontextu diagnostických markerů vývojové dysfázie»


Blok 2 - Hlas

Diferenciální diagnostika a vyšetřovací metody funkčních hlasových poruch.

Kučera, M.: Funkční pohled na funkční hlasové poruchy»


Vydrová, J.: Funkční poruchy hlasu; Jak pomohou diagnostické metody k terapii funkčních poruch hlasu»


Volmutová, D.: Diferenciálna diagnostika funkčných porúch hlasu»


Krtičková, J. a kol.: Validace české verze dotazníku Indexu hlasového postižení»


Blok 3 - Sluch

Diferenciální diagnostika a vyšetřovací metody senzorineurálních vad sluchu.

Kulatý stůl - moderuje Hladík, R.: Diferenciální diagnostika sensorineurální nedoslýchavosti kochleární / retrokochleární»


Lejska, M.: Tympanometrie (impedanční audiometrie) v problematice diferenciace»


Lavička, L.: Diferenciální diagnostika (SNHL) založená na BERA vyšetření»


Hošnová, D.: Možný přínos vyšetření OAE v rámci diferenciální diagnostiky retrokochleární nedoslýchavosti»


Řízená diskuse a závěr»

 

Blok 4 - Prevence

Prevence ve foniatrii a audiologii.

Lejska, M. a kol.: Prevence - obecné poznámky»


Chrobok, V. a kol.: Screening sluchu novorozenců a dětí aneb pojďme do dalšího kola»


Zelená, M. a kol.: Výsledky screeningového vyšetření 5-ti letých dětí na foniatrii Jihlava»


Bendová, O.: Screening sluchu u seniorů v pobytovém zařízení a následná péče»


Blok 5 - Schůze

Členská schůze»
Lejska, M.: Sluchadlový skladový systém FoniSys»


Blok 6 - Kochleární implantace

Nestandardní indikace CI.

Aksenovová, Z. a kol.: Nestandardní indikace kochleární implantace»


Skřivan, J. a kol.: Metachronní kochleární implantace s delším časovým odstupem»


Aksenovová, Z.: Kochleární implantace jako řešení jednostranné hluchoty u dětí»


Bauer, L. a kol.: Kazuistiky u nestandardních kochleárních implantací»


Kalitová, P. a kol.: Druhostranná kochleární implatnace u dospělých pacientů»


Okluský, M. a kol.: Kochleární implantace u pacientů s hraničním audiologickým nálezem»


Dršata, J. a kol.: 100 kochleárních implantací na ORL FNHK - nestandardní indikace»


Hošnová, D.: Auditory neuropathy spectrum disorders a CI»


Veselý, M.: Kochleární implantace u dospělých pacientů s prelingválně vzniklou sluchovou vadou»


Jungwirthová, I.: Sluchadla nebo kochleární implantát?»


Bouček, J a kol.: Intrakochleární léze a kochleární implantace


Bouček, J a kol.: Komplikace u pacientů po kochleární implantaci v letech 2015 - 2021 na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole


Blok 7 - Varia

Volná témata.

Heřman, J.: Coganův syndrom - kazuistika»


Kruntorád, V. a kol.: Vestibulární vyšetření u dítěte s poruchou sluchu»


Kulich, R. a kol.: Prístrojová verifikácia nastavenia načúvacích prístrojov»


Frič, M. a kol.: Efekt neuromuskulární elektrické stimulace a dechových cvičení s koncovkou u pacientů s Parkinsonovou nemocí»


Jedlička, I.: Respirátor a sluchadlo»


Krtičková, J. a kol.: Korelace dotazníku Indexu hlasového postižení a dysphonia severity indexu»


Štrbová, M. a kol. Poruchy hlasu po onkologické léčbě»


Tyto webové stránky neukládají žádné analytické, preferenční ani marketingové cookies.

hlavní sponzor - partner: